Čo ponúkame

 • Ubytovanie pre jednotlivcov
 • Rodinné akcie
 • Firemné akcie
 • Oslavy
 • Školské výlety
 • Tábory
 • a iné

KontaktObchodné podmienky

Služby » Obchodné podmienky


Všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi prevádzkovateľom
Zdena Urbaníková – Chata Štart, 023 35 Ochodnica, IČO: 37621742, DIČ: 1021245093
zapísanou v Živnostenskom registri v Kysuckom Novom Meste: č. Žo-2002/00389/4/STA,
č. živnostenského registra 504-6933 a zákazníkom.

I.ZMLUVNÉ STRANY

a/ prevádzkovateľ Chaty Štart /ďalej len prevádzkovateľ/, ktorý ponúka a predáva ubytovacie,stravovacie a iné doplnkové služby na strane jednej,
b/ Zákazník, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba na strane druhej. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu využívať služby, ktoré ponúka prevádzkovateľ len v sprievode dospelej osoby.

II. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

 1. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom vzniká na základe potvrdenej objednávky zo strany prevádzkovateľa zákazníkovi. Týmto dôjde k uzatvoreniu zmluvy, podľa ktorej sa prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť  služby podľa cenníka v dohodnutom rozsahu a zákazník sa zaväzuje, že zaplatí zmluvnú cenu.
 2. Zákazník sa oboznámi so Všeobecnými zmluvnými podmienkami na našej internetovej stránke.

III. CENA POBYTU

 1. Ceny pobytov na Chate Štart sú cenami zmluvnými.
 2. Cenou za pobyt sa rozumie cena uvedená v objednávke. Cena zahŕňa ubytovanie,stravu a tiež 20% DPH.
 3. Prípadné zľavy vyhlásené prevádzkovateľom po dátume podpisu zmluvy zákazníkom nezakladajú právo zákazníka na zľavu z predtým dohodnutej ceny.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Zákazník je povinný zaplatiť zálohu vo výške 50 % z celkovej ceny pobytu do termínu splatnosti zálohy uvedenej v objednávke. V prípade nedodržania termínu splatnosti zálohy je prevádzkovateľ oprávnený rezerváciu pobytu zrušiť.
 2. Doplatok celkovej ceny za pobyt musí zákazník uhradiť pri nástupe na pobyt.
 3. Platbu zálohy možno uskutočniť v hotovosti, prevodom alebo vkladom na bankový.účet prevádzkovateľa. Pričom za termín úhrady sa považuje deň, kedy je príslušná čiastka pripísaná na bankový účet prevádzkovateľa. Pri platení zálohy je nutné uvádzať variabilný symbol – číslo objednávky.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 1. K základným právam zákazníka patrí:
  • právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
  • právo zrušiť svoj pobyt pred zahájením čerpania služieb odstúpením od objednávky
  • právo na ochranu osobných údajov a informácii o cieli pobytu, pred nepovolanými osobami v súlade s platnými zákonmi
 2. K základným povinnostiam zákazníka patrí:
  • poskytnúť prevádzkovateľovi súčinnosť potrebnú k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, t.j. úplne a pravdivo vyplniť potrebné listiny vrátane oznámenia zmien v týchto údajoch
  • zaistiť u osôb mladších ako 18 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka v priebehu pobytu
  • zaplatiť cenu pobytu podľa stanovených podmienok a preukázať to prevádzkovateľovi príslušným dokladom o zaplatení
  • dostaviť sa v stanovenom termíne a čase na Chatu Štart a na vyzvanie pracovníka predložiť doklad o totožnosti
  • cudzí štátny príslušník je povinný vyplniť a podpísať úradné tlačivo o hlásení pobytu, ktoré obdrží na prevádzke
  • dodržiavať ubytovací poriadok Chaty Štart. V prípade závažného narušenia ubytovacieho poriadku je prevádzkovateľ oprávnený zákazníka z pobytu vylúčiť, pričom tento stráca nárok na ďalšie služby, rovnako tak, ako nárok na vrátenie úhrady služieb dosiaľ nevyužitých
  • zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť či poškodiť zdravie a majetok ostatných zákazníkov, dodávateľa služieb či ich inak ohrozovalo
  • uhradiť eventuálnu škodu, ktorú spôsobil na zariadení Chaty Štart, kde čerpal služby

VI. ZMENY A ZRUŠENIE ZMLUVNE DODODNUTÝCH SLUŽIEB

A/ Pred zahájením pobytu:

 1. Zákazník môže oznámiť prevádzkovateľovi, že sa pobytu zúčastní iná osoba, ktorá je uvedená v objednávke
 2. Iné zmeny objednávky na základe požiadavky zákazníka uskutoční prevádzkovateľ len vtedy, ak to bude možné

B/ Po zahájení pobytu:

 1. Ak zo strany zákazníka nastanú okolnosti, na základe ktorých zákazník úplne alebo z časti nevyčerpá dohodnuté služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrátenie alebo zľavu z ceny predmetnej služby
 2. Prevádzkovateľ neručí za prípadné odstávky a poruchy vleku z dôvodu nepriaznivého počasia, zákazník tieto skutočnosti musí brať do úvahy. V takomto prípade nevzniká zákazníkovi právo na odstúpenie od zmluvy ani na zľavu či iné odškodnenie

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ODSTUPNÉ

A/ Zo strany zákazníka:

 1. Zákazník môže kedykoľvek pred zahájením pobytu od objednávky odstúpiť. Účinkyodstúpenia nastávajú dňom, kedy bolo prevádzkovateľovi doručené oznámenieodstúpenia od objednávky alebo deň, kedy bolo  takéto odstúpenie spísané priamo na Chate Štart. Zákazník je potom povinný zaplatiť prevádzkovateľovi storno poplatky, ktorých splatnosť nastáva ihneď. Prevádzkovateľ ich odpočíta od čiastky, ktorú obdržal od  zákazníka na úhradu zálohy podľa zrušenej objednávky a zákazníkovi zvyšok vráti.
 2. Výška odstupného je nasledujúca a závisí od dĺžky časového obdobia pred zahájením pobytu

  Viac než 60 dní pred pobytom

  10 % zo zálohy na pobyt

  45 – 60 dní

  30 % zo zálohy na pobyt

  31 – 44 dní

  50 % zo zálohy na pobyt

  15 – 30 dní

  70 % zo zálohy na pobyt

  1 – 14 dní

  90 % zo zálohy na pobyt

  V deň zahájenia pobytu

  100 % zo zálohy na pobyt

 Do dĺžky časového obdobia pre výpočet storno poplatku sa započítava i deň, kedy došlo k stornovaniu pobytu nezapočítava sa deň zahájenia pobytu

4. Za odstúpenie od zmluvy sa tiež považuje:
a/ zákazníkom požadovaná zmena objednávky /zmena termínu pobytu a počtu osôb/, ak
nebude zo strany prevádzkovateľa uskutočniteľná
b/ ak je v dôsledku zmeny počtu osôb na izbe izba obsadená menším počtom osôb, než
bolo dohodnuté v objednávke, sú zostavajúci zákazníci povinní zaplatiť cenu za pobyt
príslušného počtu osôb podľa platného cenníka.
5. V prípade, že zákazník v priebehu pobytu svojvoľne zruší časť pobytu alebo nevyčerpá
niektorú zo zaplatených služieb, nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané
služby.
B/ Zo strany prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ môže od zmluvy odstúpiť len v prípade zrušenia pobytu zo strany zákazníka
alebo v prípade, že zo strany zákazníka dôjde k porušeniu jeho povinností. V takomto prípade
je zákazník povinný uhradiť prevádzkovateľovi storno poplatky v stanovenej výške.