Čo u nás nájdete

 • Satelitná televízia
 • DVD Prehrávač
 • Stolný futbal
 • Letná terasa
 • Lyžiarský vlek
 • Jukebox
 • V prípade záujmu karaoke


Obchodné podmienky

Service » Obchodné podmienky

 

Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddelite?nú sú?as? zmluvy medzi prevádzkovate?om Zdena Urbaníková – Chata Štart, 023 35 Ochodnica, I?O: 37621742, DI?: 1021245093 zapísanou v Živnostenskom registri v Kysuckom Novom Meste: ?. Žo-2002/00389/4/STA, ?. živnostenského registra 504-6933 a zákazníkom.

I.ZMLUVNÉ STRANY

 1.  prevádzkovatel Chaty Štart /ďalej len prevádzkovateľ/, ktorý ponúka a predáva ubytovacie, stravovacie a iné doplnkové služby na strane jednej,
 2. Zákazník, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba na strane druhej
 3. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu využívať služby, ktoré ponúka prevádzkovateľ len v sprievode dospelej osoby.

II. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

 1. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom vzniká na základe potvrdenej objednávky zo strany prevádzkovateľa zákazníkovi. Týmto dôjde k uzatvoreniu zmluvy, podľa ktorej sa prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť služby podĺa cenníka v dohodnutom rozsahu a zákazník sa zaväzuje, že zaplatí zmluvnú cenu.
 2. Zákazník sa oboznámi so Všeobecnými zmluvnými podmienkami na  internetovej stránke www.chatastart.sk.

III. CENA POBYTU

1. Ceny pobytov na Chate Štart sú cenami zmluvnými.
2. Cenou za pobyt sa rozumie cena uvedená v objednávke. Cena zahŕňa ubytovanie, stravu a tiež 20% DPH.
3. Prípadné zľavy vyhlásené prevádzkovateľom po dátume podpisu zmluvy zákazníkom nezakladajú právo zákazníka na zľavu z predtým dohodnutej ceny.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Zákazník je povinný zaplatiť zálohu vo výške 50 % z celkovej ceny pobytu do termínu splatnosti zálohy uvedenej v objednávke. V prípade nedodržania termínu splatnosti zálohy je prevádzkovateľ oprávnený rezerváciu pobytu zrušiť.
 2. Doplatok celkovej ceny za pobyt musí zákazník uhradi? pri nástupe na pobyt.
 3. Platbu zálohy možno uskutočniť v hotovosti, prevodom alebo vkladom na bankový účet prevádzkovateľa. Pričom za termín úhrady sa považuje deň, kedy je príslušná čiastka pripísaná na bankový účet prevádzkovateľa. Pri platení zálohy je nutné uvádzať variabilný symbol – číslo objednávky.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

1. K základným právam zákazníka patrí:

 • právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
 • právo zrušiť svoj pobyt pred zahájením čerpania služieb odstúpením od objednávky
 • právo na ochranu osobných údajov a informácii o cieli pobytu, pred nepovolanými osobami v súlade s platnými zákonmi

2. K základným povinnostiam zákazníka patrí:

 • poskytnúť prevádzkovateľovi súčinnosť potrebnú k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, t.j. úplne a pravdivo vyplniť potrebné listiny vrátane oznámenia zmien v týchto údajoch
 • zaistiť u osôb mladších ako 18 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka v priebehu pobytu
 • zaplatiť cenu pobytu podĺa stanovených podmienok a preukázať to prevádzkovateľovi príslušným dokladom o zaplatení
 • dostaviť sa v stanovenom termíne a čase na Chatu Štart a na vyzvanie pracovníka predložiť doklad o totožnosti
 • cudzí štátny príslušník je povinný vyplni? a podpísa? úradné tla?ivo o hlásení pobytu, ktoré obdrží na prevádzke
 • dodržiava? ubytovací poriadok Chaty Štart. V prípade závažného narušenia ubytovacieho poriadku je prevádzkovate? oprávnený zákazníka z pobytu vylú?i?, pri?om tento stráca nárok na ?alšie služby, rovnako tak, ako nárok na vrátenie úhrady služieb dosia? nevyužitých
 • zdrža? sa konania, ktoré by mohlo ohrozi? ?i poškodi? zdravie a majetok ostatných zákazníkov, dodávate?a služieb ?i ich inak ohrozovalo
 • uhradi? eventuálnu škodu, ktorú spôsobil na zariadení Chaty Štart, kde ?erpal služby

VI. ZMENY A ZRUŠENIE ZMLUVNE DODODNUTÝCH SLUŽIEB

A/ Pred zahájením pobytu:

1. Zákazník môže oznámi? prevádzkovate?ovi, že sa pobytu zú?astní iná osoba, ktorá je uvedená v objednávke
2. Iné zmeny objednávky na základe požiadavky zákazníka uskuto?ní prevádzkovate? len vtedy, ak to bude možné

B/ Po zahájení pobytu:

1. Ak zo strany zákazníka nastanú okolnosti, na základe ktorých zákazník úplne alebo z ?asti nevy?erpá dohodnuté služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrátenie alebo z?avu z ceny predmetnej služby
2. Prevádzkovate? neru?í za prípadné odstávky a poruchy vleku z dôvodu nepriaznivého po?asia, zákazník tieto skuto?nosti musí bra? do úvahy. V takomto prípade nevzniká zákazníkovi právo na odstúpenie od zmluvy ani na z?avu ?i iné odškodnenie

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ODSTUPNÉ

A/ Zo strany zákazníka:

1. Zákazník môže kedyko?vek pred zahájením pobytu od objednávky odstúpi?. Ú?inky odstúpenia nastávajú d?om, kedy bolo prevádzkovate?ovi doru?ené oznámenie odstúpenia od objednávky alebo de?, kedy bolo takéto odstúpenie spísané priamo na Chate Štart. Zákazník je potom povinný zaplati? prevádzkovate?ovi storno poplatky, ktorých splatnos? nastáva ihne?. Prevádzkovate? ich odpo?íta od ?iastky, ktorú obdržal od zákazníka na úhradu zálohy pod?a zrušenej objednávky a zákazníkovi zvyšok vráti.
2. Výška odstupného je nasledujúca a závisí od d?žky ?asového obdobia pred zahájením pobytu

Viac než 60 dní pred pobytom

10 % zo zálohy na pobyt

45 – 60 dní

30 % zo zálohy na pobyt

31 – 44 dní

50 % zo zálohy na pobyt

15 – 30 dní

70 % zo zálohy na pobyt

1 – 14 dní

90 % zo zálohy na pobyt

V de? zahájenia pobytu

100 % zo zálohy na pobyt

3. Do d?žky ?asového obdobia pre výpo?et storno poplatku sa zapo?ítava i de?, kedy došlo k stornovaniu pobytu nezapo?ítava sa de? zahájenia pobytu
4. Za odstúpenie od zmluvy sa tiež považuje:

a/ zákazníkom požadovaná zmena objednávky /zmena termínu pobytu a po?tu osôb/, ak nebude zo strany prevádzkovate?a uskuto?nite?ná

b/ ak je v dôsledku zmeny po?tu osôb na izbe izba obsadená menším po?tom osôb, než bolo dohodnuté v objednávke, sú zostavajúci zákazníci povinní zaplati? cenu za pobyt príslušného po?tu osôb pod?a platného cenníka.

5. V prípade, že zákazník v priebehu pobytu svojvo?ne zruší ?as? pobytu alebo nevy?erpá niektorú zo zaplatených služieb, nemá nárok na finan?nú náhradu za ne?erpané služby.

B/ Zo strany prevádzkovate?a:

Prevádzkovate? môže od zmluvy odstúpi? len v prípade zrušenia pobytu zo strany zákazníka alebo v prípade, že zo strany zákazníka dôjde k porušeniu jeho povinností. V takomto prípade je zákazník povinný uhradi? prevádzkovate?ovi storno poplatky v stanovenej výške.